Vrije gift

Vanaf 1 januari 2008 wordt onze stichting door de belasting aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat de giften die aan FOTAS worden gegeven aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
Verder hoeft er over schenkingen/erfenissen geen successierecht of schenkingsrecht betaald te worden (alles uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).