Beleidsplan

Beleidsplan Stichting FOTAS 
2017-2020

1.1 Wie is FOTAS?
FOTAS staat voor FOnds TAnzaniaanse Studenten en is sinds 1989 actief met het
bieden van hulp aan jonge mensen uit Tanzania die geen “middelen” hebben maar wel willen studeren. Deze jonge mensen die via onze stichting worden geholpen, wonen en studeren voornamelijk in het gebied ten westen van het Victoriameer in de regio Kagera/Karagwe.
In 1989 begon de hulp met één jongen.  Nu bijna 30 jaar later is dit aantal geweldig
gegroeid tot ruim 300 studenten. FOTAS is sinds 1994 officieel een stichting.
1.2 Geschiedenis
Toen in 1989 de Herveldse zuster Helmine Tilleman op bezoek was in Nederland liet
ze aan een familie een foto zien van een zwarte jongen. Onder de foto stond: “Wie
betaalt mijn studie?”
Deze familie was gelukkig in de positie om deze hulp te kunnen bieden. Ze betaalden
zijn schoolgeld en schreven naar “hun” student en kregen al spoedig brieven terug.
Omdat ze hier erg enthousiast over waren, zijn er steeds meer mensen met hen mee
gaan doen. Binnen enkele jaren sponsorden ze samen bijna 20 studenten.
Ze waren “genoodzaakt” om FOTAS in een stichting onder te brengen omdat er relatief veel geld mee gemoeid was en omdat ze wilden dat de financiën altijd door “iedereen”
gecontroleerd mochten worden. Inmiddels zijn er nu in 2016 bijna 90 studenten die  studeren door giften van sponsoren uit Herveld-Andelst en wijde omgeving.
Dit jaar wordt er ongeveer € 30.000,00 overgemaakt naar onze project coördinator, Fr. Herman Kalimwenjuma die deze actie in Tanzania coördineert. Hierbij wordt hij ondersteund door Miss. Jackline en Fr. Jeremiah Kiiza.
1.3 Visie, missie, kernwaarden

1.3.1 Visie: Waar wil de organisatie naar toe werken?
In ontwikkelingslanden gaan miljoenen kinderen nog niet naar school. Vaak worden zij thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Verplicht en toegankelijk onderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid. Het geeft kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen waardoor hun kansen in het leven toenemen. Dit komt uiteindelijk de hele maatschappij ten goede.

Dat is de reden dat wij jongeren in Tanzania de gelegenheid willen geven om na de basisschool (primaryschool) een vervolgopleiding te volgen.

1.3.2 Missie: Waarom doen we wat we doen?

Dit is ons motto. 

Verbeter de wereld en begin eens niet bij jezelf!!!

Wij zouden willen dat mensen eens (een keer) niet aan zichzelf denken. We willen dat mensen zich realiseren dat we het in west Europa ontzettend goed en rijk hebben. We willen iets doen aan de millenniumdoelstellingen en daarom willen we onderwijs voor ieder kind. Wij richten ons op jongeren in Tanzania!

FOTAS is opgericht in 1994 uit zuiver ideële argumenten. De bestuursleden zijn allemaal maatschappelijk betrokken mensen die zich geheel belangeloos  inzetten voor de stichting en het doel van de stichting. De bestuursleden zijn ook allemaal in het gebied geweest en hebben gezien wat de impact is van de geboden hulp.

1.3.3 Kernwaarden
De stichting werkt  vanuit 4 Millenniumdoelen en vanuit een gevoel van
medemenselijkheid. Er is geen winstbejag, ons motto is ons uitgangspunt. Er wordt daarom ook
geen enkele beloning betaald aan bestuursleden, alles geschiedt vanuit onze overtuiging dat we vanuit ons rijke Nederland best ons steentje mogen bijdragen aan het welzijn van de ander. In ons geval de jonge mensen in Tanzania die zonder onze hulp
veroordeeld zijn te leven in armoede en onwetendheid!

1.4 De organisatie in cijfers

Andre

Nu,  2017, mogen er weer nieuwe studenten beginnen, nu worden er bijna 80 jonge mensen gesponsord. We betalen voor deze mensen hun studiekosten, schoolgeld, boeken en soms schoolkleding.

Onze sponsoren betalen  € 330,00 per student. Dit geld wordt door onze coördinatoren betaald aan de
verschillende scholen, nooit rechtstreeks aan de student.

In Nederland bestaat de stichting uit 3 bestuursleden en vrijwilligers. In Tanzania hebben we 3 coördinatoren, priesters die de coördinatie in Tanzania verzorgen. Er zijn momenteel ruim 250 studenten in Tanzania die hun opleiding afgerond hebben. Zij hebben tenminste 4 jaar Voortgezet Onderwijs gevolg en de meesten
daarna High School of een Beroeps Opleiding. Gemiddelde studietijd bedraagt 6 jaar.
Veel sponsoren hebben dus minstens 6 jaar meegedaan aan ons project. Velen
continueren hun hulp als hun student de studie heeft beëindigd door weer met een nieuwe student te beginnen.

Al onze inkomsten worden gebruikt voor het doel waarvoor het gegeven wordt. Ter
verduidelijking. In 2017 bedroegen de totale stichtingskosten minder dan € 100. Dit betekent minder dan een half %! 

Fiscaal nummer / RSIN ( Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer:
De stichting staat bij de kamer van koophandel geregistreerd onder nummer
4105.8903
Kamer van koophandel:
De stichting staat bij de belasting geregistreerd onder nummer 8034.53.838

Een financieel overzicht van FOTAS over de jaren 2018 t/m 2020 kunt u hier downloaden.

FOTAS en de FISCUS.

Wilt u een bestaande donatie omzetten of wilt u direct onze stichting steunen met een periodieke schenking dan heeft u een schenkingsovereenkomst nodig.  Met ingang van 1-1-2014 mag deze overeenkomst ook bij onderhandse schenkingsovereenkomst.  U kunt dit direct online regelen door uw eigen schenkingsovereenkomst en volmacht samen te stellen.

2.Omgevingsanalyse
Onze sponsoren betalen € 330,00 per jaar. We realiseren ons dat dit een behoorlijk
bedrag is. Daarom zijn de meeste van onze sponsoren redelijk “bemiddeld”. Er zijn
echter ook sponsoren die zich echt iets moeten ontzeggen om dit bedrag te kunnen
storten. Onze sponsoren komen hoofdzakelijk uit Nederland. Er zijn echter ook
sponsoren uit België, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten. We zijn een
zelfstandige stichting die niet afhankelijkheid is van andere stichtingen/instellingen.

2.1 Doelgroep

district Karagwe

district Karagwe Kaart Tanzania, (gedeeltelijk)

De studenten die wij financieel ondersteunen komen allemaal uit de regio Kagera in Tanzania.
Deze regio ligt ten westen van het Victoriameer en grenst aan Rwanda, Burundi en Uganda. De reden voor specifiek deze regio is dat we in deze regio vanuit andere projecten [ www.movherveld.nl] reeds sinds 1977 zeer betrouwbare contacten hebben. FOTAS is vanuit deze hulp ontstaan.

Om in het FOTAS programma te worden toegelaten moeten onze studenten aan een aantal criteria voldoen welke door onze plaatselijke coördinatoren worden gecontroleerd.

  • Onze toekomstige studenten moeten goede studiecapaciteiten hebben,
  • Ze moeten anders geen mogelijkheid hebben om te mogen studeren, m.a.w. de ouders moeten “arm” zijn,
  • In de regel nemen we maar 1 kind uit een gezin.
  • “Onze” studenten komen uit het eerder genoemde gebied. Daarbinnen hebben we wel afspraken gemaakt dat de aanname wel geschied over het hele gebied.
  • We proberen veel meisjes studiemogelijkheden te geven.

2.2 Samenwerkingsverbanden.
FOTAS is ontstaan vanuit MOV Herveld in 1994. Volgens ons is het een
unieke stichting omdat we zeer direct werken, iedere sponsor betekent een nieuwe student. Er is een een op een relatie tussen sponsor en student. We werken met allemaal vrijwilligers en er worden ongeveer geen kosten gemaakt. De contacten met Tanzania zijn zeer direct en er bestaat een mogelijkheid tot echt contact tussen sponsor en student! [ als beiden dit willen]. We hebben we geen dwarsverbanden met andere stichtingen, de enige
samenwerking is die met de MOV Herveld. Dit is vooral te wijten aan het feit dat er in die regio bijna geen andere stichtingen werkzaam zijn.
2.3 Concurrentie
Er zijn niet zoveel organisaties die dezelfde werkwijze hanteren. Onze werkwijze lijkt
een beetje op “Hert Foster Parent plan/Plan Nederland”. Onze hulp gaat echter
rechtstreeks naar de betreffende student en is dus erg concreet. Na de studie zal de
student zich in gaan zetten voor gezin, familie en regio. We voelen geen concurrentie
van andere organisaties.
2.4 Externe factoren
Onze hulp richt zich specifiek op Tanzania en Kagera het bijzonder. Tanzania
is politiek gezien een stabiel land. Door de democratische staatsvorm en het meer
partijenstelsel is het politiek gezien een rustig land. Politieke issues hebben ook in
Tanzania invloed op onze organisatie. Zo zijn de studiemogelijkheden vergroot. Er
mogen meer kinderen naar school in Tanzania alleen is de kwaliteit van openbare
scholen zo bedroevend laag dat we nog steeds de noodzaak van ons werk van harte
onderschrijven.
3. Doelen stellen
3.1 Doelstellingen
Gezien de grootte van onze organisatie en de capaciteiten van de verschillende
bestuursleden willen we niet onbeperkt groeien. Op dit moment geven we aan bijna
90 studenten een studiekans. We willen langzaam groeien dit omdat we anders
“onszelf voorbij lopen”. We willen naar onze sponsoren transparant en inzichtelijk
zijn. We willen alleen dat doen wat we beloofd hebben. We merken namelijk dat er
best veel problemen op je af komen bij het besturen van een stichting als de onze.
Zo zijn er sponsoren die tussentijds af haken, probleem is dan dat we geen sponsor
meer hebben voor dat betreffende kind. Het kost veel tijd en creativiteit om deze
problemen op te lossen. Een ander probleem is dat sponsoren maandelijks betalen maar dat we als stichting  bij het begin van het jaar al de helft van het schoolgeld moeten betalen. Een ander  probleem is het feit dat meisjes zwanger kunnen raken en dat dus ook regelmatig  doen. Een meisje in Tanzania die zwanger raakt moet van school. Weg investering.
3.3 Monitoren & Evalueren
3.3.1 Controle
Ieder jaar ontvangen we van onze coördinatoren een overzichtslijst met mogelijk
nieuwe studenten met achtergrond en foto’s. Tevens ontvangen we een
overzichtslijst waarin precies beschreven staat hoe de betreffende student er voor
staat. In welk jaar zit zij en hoe zijn de resultaten. Het wordt door een financiële
verantwoording duidelijk wat er voor iedere individuele student wordt geïnvesteerd.
Verder heeft iedere student de verplichting om jaarlijks enkele brieven aan de
sponsor te schrijven.
3.3.2 Evalueren
Het heeft niet zoveel zin om ons jaar te evalueren. Dit komt omdat we zien dat er
studenten mogen studeren, we de waarde ervan onderkennen. Waar we wel op
evalueren zijn de studieresultaten van de studenten. Dit doen we dan ook door de
resultaten te vergelijken met de betreffende scholen. We hebben zo ervaren dat de
studieresultaten op “goedkope” scholen duidelijk achterblijven bij de duurdere
scholen. Een dilemma. De sponsoren betalen allemaal hetzelfde bedrag per student.
De onkosten per student verschillen echter erg. We streven ernaar om in de
toekomst de uitgaven per student een nivelleren. Allemaal ongeveer dezelfde
uitgaven, wat ook betekent dat we dan ook concessie moeten doen aan de kwaliteit
van het onderwijs. Dit geldt voor hele zwakke scholen, maar ook t.a.v. hete goede
scholen.

4. Marketing
4.1 Marketinginspanningen
Het uitgangspunt van onze stichting is om in ieder geval onze ANBI status te blijven
houden maar ook om zoveel mogelijk gelden te besteden aan het doel van de gift.
DWZ bijna 100% van het sponsorgeld besteden we aan onderwijs. Dit betekent
tegelijkertijd dat we weinig geld uitgeven aan marketing. We hebben wel een
website, geven nieuwsbrieven uit en informeren de sponsoren tweemaal per jaar.
Alles echter met weinig onkosten. Als we de kans krijgen zullen we ons echter op
zoveel mogelijk plaatsen presenteren.
5.Organisatie
5.1 Organisatie
Stichting Fotas is een kleine stichting die bestaat uit drie bestuursleden. Deze drie
bestuursleden regelen alle taken welke aan het bestuur volgens de statuten zijn
toebedeeld. Er is een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij worden
bijgestaan door een drietal vrijwilligers. Samen werken ze nauw samen en nog
steeds gaat het erg goed met de stichting. Natuurlijk zijn er zorgpunten, natuurlijk
kunnen er dingen verbeterd worden maar we hebben zicht op het reilen en zeilen
van ons studenten project.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: André Hoogveld
Secretaris: Lieze Bongers-Hoogveld
Penningmeester: Henk Buurman

Post-, bezoekadres: Hoofdstraat 154, 6674 BE Herveld 06-28958913. Fotasherveld@gmail.com

Beloningsbeleid:
Zoals vermeld in de statuten ontvangen bestuursleden geen beloning voor hun
werkzaamheden, wel hebben ze recht op vergoeding van de door hen in het
uitoefenen van hun functie/werkzaamheden gemaakte kosten. 6. Begroting en toelichting
Onze begroting is bijzonder eenvoudig en plat.
Pas als zich een sponsor meldt, wordt er in het nieuwe schooljaar een nieuwe
student de gelegenheid gegeven om te gaan studeren. Iedere sponsor wordt dus een
op een gekoppeld aan die bepaalde student. Dit betekent dat we net zoveel geld
overmaken als er door sponsoren wordt gegeven en dit correspondeert weer met het
aantal studenten in Tanzania.
Voorbeeld:  Stel we hadden 93 studenten. Er is dus 93 x € 330,00 = € 30.690,00
overgemaakt aan onze projectcoördinator.
Het probleem ontstaat pas als mensen afhaken. Een ander financieel probleem voor
onze stichting is het feit dat veel mensen per maand betalen maar we wel vooraf het
schoolgeld moeten overmaken.
De stichting heeft dus geen reserve geld.